Contact Info

Cele i efekty projektu:

„Wprowadzenie przez PPUH POLKOLOR Tomasz Nastaj nowej linii produktów lakierowanych oraz usług malowania techniką KTL”

Cele i efekty projektu:

2 460 000,00 zł

Cele i efekty projektu:

798 000,00 zł

Cele i efekty projektu:

P.P.U.H. POLKOLOR TOMASZ NASTAJ specjalizuje się w lakierowaniu proszkowym elementów aluminiowych, stalowych i ocynkowanych. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku zakupu specjalistycznych środków trwałych oraz poszerzenie oferty o nową usługę.

W ramach inwestycji, przewidziano poniesienie wydatków na zakup, montaż i uruchomienie kompletnego stanowiska malowania kataforetycznego wraz z niezbędnym osprzętem. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości firmy oraz wzrost przychodów ze sprzedaży.


Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

X